Program

Czyste Powietrze

Data najbliższego naboru

Program realizowany będzie w latach 2018–2029

DOTACJA

1. Część finansowa

Budżet programu wynosi 103 mld zł:

   • w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;
   • w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. Zł.

1.1 Intensywność dofinansowania

 

2. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do 31.12.2027 r.,
2) środki refundowane będą do 30.09.2029 r.

 

3. Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne:

1) posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego
W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

2) które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

4. Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

1) wymiana źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)

2) Instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami

3) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne)

4) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone w p. 1) – 3).

5.Maksymalne koszty jednostkowe

I. Koszty kwalifikowane dokumentacji:

II. Koszty kwalifikowane prac termomodernizacyjnych:

 

III.Koszty kwalifikowane zakupu i montażu urządzeń:

 

Opis programu

 

Celem projektu jest Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Projekt może być realizowany na terytorium całego kraju.

 

Skontaktuj się z nami