Program

Działanie 2.12 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty

Data najbliższego naboru

30.06.2023 - 04.06.2024

Dotacja

  • Maksymalne możesz otrzymać: 280 060 
  • Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: 280 060 zł 
  • Pula środków w konkursie: 43 mln PLN
  • Poziom dofinansowania: zgodnie z  mapa pomocy regionalnej

Dla kogo?

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze: projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Opis programu

Wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE. Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu
Skontaktuj się z nami