Program

EIC Accelerator

Data najbliższego naboru

Nabór otwarty cały czas

Dotacja

  • Całkowity budżet konkursu to 537 mln EUR
  • Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych

     

Opis programu

Akcelerator EIC wspiera późniejsze etapy rozwoju technologii, jak również zwiększanie skali. Komponent technologiczny Twojej innowacji musi zatem zostać przetestowany i zwalidowany w laboratorium lub innym odpowiednim środowisku (np. na co najmniej Poziom Gotowości Technologicznej 5/6 lub wyższy).

Celem akceleratora EIC jest wspieranie przedsiębiorstwa, w przypadku których wsparcie EIC będzie działać jak katalizator, który przyciągnie innych inwestorów niezbędnych do zwiększenia skali innowacji.

Akcelerator EIC koncentruje się na innowacjach opartych na odkryciach naukowych lub przełomach technologicznych ("deep tech"), które wymagają znacznego finansowania w w długim okresie czasu, zanim możliwe będzie wygenerowanie zysków ("cierpliwy kapitał"). Takie innowacje często mają trudności z pozyskaniem finansowania, ponieważ związane z nimi ryzyko i czas są zbyt wysokie. Finansowanie i wsparcie ze strony akceleratora EIC ma na celu umożliwienie takim innowatorom przyciągnięcie pełnej kwoty inwestycji potrzebnej do zwiększenia skali działalności w krótszym w krótszych ramach czasowych.

W ramach wyzwania akceleratora EIC określono następujący zestaw kluczowych obszarów strategicznych i i odpowiadające im cele szczegółowe, dla których wysoce innowacyjne przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność oraz MŚP są zaproszone do zaproponowania nowych technologii, pionierskich rozwiązań i przełomowych innowacje:

Skontaktuj się z nami