Program

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - Staying Healthy (Two stage - 2024)

Data najbliższego naboru

19.09.2023 - 11.04.2024

Dotacja

  • Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Beneficjent

  • Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy

Opis programu

Ten temat ma na celu wspieranie działań, które umożliwiają lub przyczyniają się do jednego lub kilku skutków celu 1 "Zachowanie zdrowia w szybko zmieniającym się społeczeństwie". W tym celu wnioski w ramach tego tematu powinny zmierzać do osiągnięcia wyników, które są ukierunkowane, dostosowane do i przyczyniają się do kilku z następujących oczekiwanych rezultatów:

  • Obywatele mają dostęp do skutecznych zindywidualizowanych programów profilaktycznych i poradnictwa zdrowotnego (w tym za pośrednictwem środków cyfrowych), które uwzględniają ich indywidualne cechy i sytuację, oraz korzystają z nich. Osoby mogą być przypisane do poszczególnych grup na podstawie ich cech i otrzymywać porady adekwatne do tej grupy. Stratyfikacja populacji na grupy wykazujące podobne cechy pozwala na skuteczne spersonalizowane zapobieganie chorobom.
  • Pracownicy służby zdrowia korzystają ze skutecznych, sprawdzonych narzędzi ułatwiających pracę podczas doradzania zarówno pacjentom, jak i osobom zdrowym. Właściciele programów zdrowia publicznego dzięki stratyfikacji uzyskują wgląd w specyfikę i cechy skupisk chorób w populacji. Można to następnie wykorzystać do ułatwienia identyfikacji grup ludności o podwyższonym ryzyku zachorowania nokreślone choroby oraz do poprawy programów, ich aktualizacji i projektowania skutecznych strategii optymalnych rozwiązań i interwencji.
  • Programy krajowe i regionalne lepiej wykorzystują fundusze, infrastrukturę danych i personel w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, podstawowej i wtórnej opieki zdrowotnej. Mogą rozważyć wykorzystanie nowych lub ulepszonych ambitnych opcji polityki i interwencji, o oczekiwanym dużym wpływie na całą populację, w celu skutecznej promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.
  • Firmy generują możliwości rozwoju nowych produktów i usług w celu zaspokojenia potrzeb służby zdrowia i osób indywidualnych.

Zakres:
Choroby niezakaźne (NCD) odpowiadają za większość obciążenia chorobowego w Europie i są główną przyczyną możliwych do uniknięcia przedwczesnych zgonów. Koszty ludzkie i finansowe chorób niezakaźnych są wysokie i oczekuje się, że będą rosły. Zmniejszenie obciążenia chorobami niezakaźnymi wymaga holistycznego podejścia i zajęcia się nierównościami zdrowotnymi we wszystkich dziedzinach. Zapobieganie powstawaniu chorób niezakaźnych będzie w przyszłości podstawą skutecznych programów zdrowia publicznego.

Spersonalizowane podejście i rozwój ukierunkowanych interwencji doprowadziły do imponującego postępu w kilku dziedzinach medycyny i zostały włączone do wielu terapii. Jednak wykorzystanie stratyfikacji i indywidualizacji w kierowaniu strategiami prewencyjnymi nadal nie jest szeroko stosowane, mimo że przykłady jego potencjału są coraz liczniejsze. Identyfikacja osób zagrożonych rozwojem danej choroby, zanim zacznie się ona objawiać symptomami, znacznie poprawia możliwości leczenia. Szacuje się, że około dwóm trzecim wszystkich chorób niezakaźnych można zapobiec, a wiele z nich dotyka osób, które nie są świadome ryzyka zachorowania lub nie mają dostępu do informacji dotyczących postępowania z chorobą.

Profilaktyka spersonalizowana polega na ocenie ryzyka zdrowotnego dla poszczególnych osób w oparciu o ich specyficzne cechy tła[1] w celu zalecenia dostosowanej profilaktyki[2]. Może ona obejmować wszelkie metody oparte na dowodach naukowych[3]. Strategie profilaktyki spersonalizowanej uzupełniają ogólne programy profilaktyki zdrowia publicznego, nie zastępując ich, optymalizując korzyści płynące z obu podejść. Spersonalizowana profilaktyka idealnie nadaje się do wykorzystania dużych zbiorów danych, podejść obliczeniowych i omicznych, z projektowaniem i wykorzystaniem algorytmów, integrujących dogłębne informacje biologiczne i medyczne, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji (AI) i technologii "wirtualnego bliźniaka", z uwzględnieniem wyjaśnialnej i przejrzystej AI[4].

Finansowane projekty będą działać na rzecz zmniejszenia obciążenia chorobami niezakaźnymi zgodnie z inicjatywą "Zdrowiej razem" - unijną inicjatywą w zakresie chorób niezakaźnych[5]. Nie ogranicza to zakresu projektów w ramach tego tematu do konkretnych chorób, ponieważ można zająć się każdą interesującą nas chorobą, chorobami współistniejącymi i uwarunkowaniami zdrowotnymi[6].

Skontaktuj się z nami