Program

Poddziałanie 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty

Data najbliższego naboru

Do 11 sierpnia 2022

Ile możesz otrzymać?

  • Maksymalne możesz otrzymać: 280 060 
  • Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: 280 060 zł 
  • Pula środków w konkursie: 5 000 000,00 zł
  • Poziom dofinansowania: zgodnie z  mapa pomocy regionalnej

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze: projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Opis programu

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu
Skontaktuj się z nami